Search form

Markos 5:40

40Mélaw sénbayat roy Jesuse. Tidéw béno fénsutén bero kéluhanan, atin nuwitén i abay i ngae ni brab idéng ne brab de téléw gétéw kuyugén ménodor de, atin ménahur ro mangéy dob sibéye gonoy ngae ni méniro.