Search form

Markos 5:43

43Endob i Jesuse fénégétén i kébérého nuwe bero bé békén ureté ro dob ségiyowey ni ménrigo. Atin sénuguén bero émféama bé ni nga.