Search form

Markos 5:9

9Atin fénénginsaa Jesuse mano, “Ati dawét me?”

Atin séménumbul mano, “Laksaén i dawét guwe non bé médoo gey do saitan dob ni étéw.”