Search form

Markos 6:14

I kéléhu Juan Bautistawe

14Bé béno, i Herode, sani méguléwe dob Galilea, énggélingoo noy de rénigo Jesus non ménbantug dob kéluhanay de gonon. Wén i do étéw ménbéréh ro bé i Juan Bautistawe méntébule non maro ké Juan i Jesuse. Been kun i niy funa nuwe wén i barakatén gérigo do mékégaif.