Search form

Markos 6:17-18

17-18Ay niy funa Herode ménfékéléng bé uléw Juane. I Herode lénamfaén i bawag i tuwaréy ne Filipi. I dawét i ni libun Herodiyas. Tidéw béno, bénréh Juane dob Herodey ménsala non énda fakayén dob kitab i de Judio ké bawagén i iboe. Tidéw béno, i Herode fénkéfoén i Juane brab fénférisu no.

19Mélaw i Herodiyase ménkérit bé Juane brab ménuyot de méméléhu, éndob énda féndaya Herode de.