Search form

Markos 6:22

22Atin i kénogo Herodiyase ménahur dob karagiyae ni, atin ménsayaw. Mélaw ménfiyoy fédéw Herode beroy de kana no. Atin bénréh Herode dob kénogone ni mano, “Ongotém dob begéney atiy kétaya muwe, brab iray gu.”