Search form

Markos 6:23

23Atin séménafa mano, “Fasada ku beem, iray gu dob beemey atiy ongoté muwe dob begéne, fiyon fo ké ségébala bé ni ingéd féguléwo ku.”