Search form

Markos 6:24

24Mélaw ménsut brab ménénginsa dob idéng ne mano, “Ati ongoté kuwe?”

Atin séménumbul i Herodiyase mano, “Ongotém i uléw Juan Bautistawe.”