Search form

Markos 6:25

25Tidéw béno, ménagayas séfule mangéy dob datu Herode brab ménongot mano, “Kétaya ku ké béleewe ni irayém begén i uléw Juan Bautistawe dob biléwe.”