Search form

Markos 6:26

26Atin toow fo méntete i fédéw datu Herode, non mika rémigo bé ni. Endob sabaf bé méégéte fasadén rénigo no dob téngaangay de kana no, ménika ké énda magayun no bé ni ongotén.