Search form

Markos 6:3

3Aw békén ba Beeney fandaye rémigo lawi nga Maria brab ofo Santiago, Jose, Judas brab Simon? Brab aw békén ba dini dob betomey de libu no?” Mélaw ménika ro de.