Search form

Markos 6:33

33Endob médooy de étéw énggégito bero magéw, brab énggétiga ro bero. Mélaw ménagayas i de étéw tidéw dob kéluhanay de ingéd léméntu mangéy dob ayo Jesuse beroy de kuyugén. Atin énggétah ro na énggégumah bé Jesuse.