Search form

Markos 6:34

34Amun déménunggu i awange ni brab ménlus i Jesuse dob dénsaane, énggito noy de médoo do étéw ménlimud. Atin ménuray i na nuwe bero, non géségiléw ro bé de bili-bili énda i témalima bero. Mélaw féngganayén i kétoro ne bero bé médoowe kétoroén.