Search form

Markos 6:35

35Amun témégénén, i de kuyug Jesus ménangéy ro dob Beene brab ménbéréh ro maro, “Témégénén, atin i ni gonon mérayu dob dakéle ingéd.