Search form

Markos 6:37

37Endob i Jesuse ménbéréh dob de kuyugén mano, “Iraya kom bero amaé ro.”

Atin ménbéréh ro maro, “Ay aba-aba, aw méuyot go de ké méléy gey amaén kay de médoowe ni étéw? Labi ruwo ngibu filak i nan!”