Search form

Markos 6:4

4Atin ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “I ségétéwe sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, basanan dob kéluhanay de gonon saliyu saén dob kaane ingéd brab dob de kaan do samung brab dob de kaan do étéw sétifon lawi.”