Search form

Markos 6:56

56Atin dob séngae nayo no, fiyon fo ké kloh ingéd taloo no dakél, nuwit roy de déméruun dob de fadiyan, atin nongot ro dob Beeney kuwahé ro saén i férung-fung i kégal ne. Atin i séngae gékuwah de adi-adi.