Search form

Markos 6:6

6Atin ménggaif i Jesuse non énda ménunur ro dob Beene.

Sénugu Jesusey de folo bra ruwo gétéw kuyugén

Tidéw béno, ménagéw i Jesuse sémugud témoro dob de ingéd gédét diyo.