Search form

Markos 6:7

7Atin ténawag Jesuse mangéy sélimud dob Beeney de folo bra ruwo gétéw do kuyugén. Tidéw béno, sénuguén bero sémugud séruwo-ruwo gétéw. Atin niraya no bero barakat inok géféféraréyo roy de saitan.