Search form

Markos 7:1

I kétoroe fantag bé adat i de Judio

1Wén i no sébaan fuweh, i de Fariseo brab de témoro bé kitab i de Judio, do tidéw Jerusalem, téningé roy Jesuse.