Search form

Markos 7:15

15I funay de étéw waléy mékérésik dob adafay Tuluse, békén non bé atiy amaé ruwe. Yamula, i de tete kébéréh mésut tidéw dob de ba ro, been i funay de étéw waléy mékérésik dob adafay Tuluse.