Search form

Markos 7:17

17Tidéw béno, amun ténagak Jesusey de médoo do étéw ménlimud brab énggérahur dob lawie, ménénginsa i de kuyugén dob Beene fantag bé atag i ni kébéréhén.