Search form

Markos 7:18

18Atin sénumbulo Jesuse bero mano, “Ségiléw gom bé kéluhanay de ségiyo étéw, non énda gésobuto kom i ni kétoro gu. I funay Tuluse énda mésuwatén bé de étéw békén sabaf bé de amaé ro.