Search form

Markos 7:3

3Non i de Fariseo, brab kéluhanay de Judio, énda mama ro taman énda géféguse ro non odoro roy adate tidéw dob de katufua ro bé do gétah.