Search form

Markos 7:34

34Tidéw béno, léménéngag i Jesuse saréw dob lawayo, brab fénsénarén i kéférénawa nuwe, atin ménbéréh dob beene mano, “Ifata”. (I atag ne “Méungka go.”)