Search form

Markos 7:4

4Brab buluk méléy ro amaén dob fadiyane, énda amaé ro de taman énda méurahén. Atin médoo nay de dumo adat ro loo bé kéurahe bé de tabu brab de kuréng brab de galang ahur-ahuron brab de katri.