Search form

Markos 7:5

5Mélaw i de Fariseo brab de témoro bé kitabe, ménénginsa ro dob Jesuse maro, “Sedek i de kuyugém énda odoro roy adat tome tidéw dob de katufua tom, non énda méguse ro ké mama ro?”