Search form

Markos 8

Fénwaléy Jesuse médooy klohe amaén

1Enda mérugayén tidéw béno, ménlimud man i de médoo étéw. Amun méntéy i de amaé ro, ténawag Jesusey de kuyugén mangéy dob Beene, brab ménbéréh dob berowe mano, 2“Méuray i na guwe bé de ménlimud ni do étéw, non méntéléwén gétérésangan i kédini ruwe ni dob Begéne, atin béleewe méntéy i amaé ruwe. 3Atin amuk féuleé ku bero mélayaf ro, mésumba ro dob de lowoh aguwon, non i de dumo bero mérayu i de kétidéw ro.”

4Atin ménbéréh i de kuyugén mano, “Ati kéfingé-fingé i kéféamae bé de médoo ni étéw dob ni gonon mérayu tidéw dob de lawi?”

5Atin i Jesuse fénénginsaa no bero mano, “Firoy timan i fa koman?”

Séménumbul ro maro, “Fitéw timan.”

6Tidéw béno, sénuguén i de ménlimud ni do étéw bé mésar ro dob fantade. Atin éndotén i fitéwe timan fan brab ménfésalamat dob Tuluse. Tidéw béno, sénbaad-baadén, brab nirayén dob de kuyugén inok saaré ro dob de étéw. Atin rénigo roy ni. 7Brab wén soy do kloh sédo ro, éndob énda médoo no. Atin ménfésalamatén man dob Tuluse brab bénréhén bé de kuyugén bé saaré ro so. 8Atin i kéluhanay de étéw, téménantu ro mama taman ménbésor ro. Fot ngibuy kédoo ruwe. 9Tidéw béno, i de kuyugén ténimu roy de sama ro brab ménféno i fitéwe timan biton. Tidéw béno, fénule Jesusey de ménlimud ni do étéw. 10Sonom béno, ménda dob awange beroy de kuyugén, atin ménangéy ro dob ingéde Dalmanuta.

11Wén i no sébaan fuweh, i de Fariseo ménangéy ro dob Jesuse brab ménséédél ro de. Ménuyot ro téméngkad bé Jesuse, mélaw nongot ro bé rigono no bero sébaan mékégaif galbék inok fégito no bero tidéw dob Tuluse. 12Endob i Jesuse fénsénarén i kéférénawa nuwe sabaf bé kétete i fédéw ne. Brab ménbéréh mano, “I de begom do étéw méuyag béleewe ni, sedek ongoté kom i mékégaife? Béréhé ku begom i toowe, énda rigoné kuy mékégaife inok méngintoow gom.”

13Tidéw béno, i Jesuse beroy de kuyugén ténagak roy de étéw ni, atin ménda ro man dob awange mifar dob dogote.

14Atin i de kuyugén énggélifoto roy muwite fan saliyu bé sébaane saén fan dob awange. 15Atin nuret Jesuse beroy sébaane binuwaya fantag bé de tete adatén do étéw. Ménbéréh mano, “Ingata kom brab sénggila gom i fégéfééruke fan kay de Fariseo brab datu Herode brab de kuyugén.”

16Endob i de kuyug Jesus, énda énggésobuto roy ni binuwaya. Marok bénréh Jesusey fantage bé tintuwe fégéfééruk fan. Mélaw ménségéno-géno ro maro, “Bénréhén i ni non énda i fa tom.”

17Endob i Jesuse énggétiga noy kéfégitung ruwe. Mélaw ménbéréh mano, “Sedek ségéno-géno gom fantag bé kékulang i fa tome? Aw énda séna gésobuto kom de? Maak do léngléngén gom. 18Wén i do moto gom éndob maak do langafén gom. Wén soy do kélingo gom éndob maak do bokongén gom. Aw énggélifoto kom i rénigo guwe? 19Amun sénbaad-baad guy de limo timan fan dob de limo ngibu étéw, firoy gébiton i énggétimuo kome samaén?”

Atin séménumbul ro maro, “Folo bra ruwo.”

20Atin ménénginsa i Jesuse man mano, “Atin amun sénbaad-baad guy de fitéw timan fan dob de fot ngibu étéw, firoy gébiton i énggétimuo kome samaén?”

Atin séménumbul ro maro, “Fitéw.”

21Atin ménbéréh man i Jesuse mano, “Aw énda séna fo gésobuto kom de?”

Nuwa Jesusey ségétéwe langafén

22Wén i no sébaan fuweh, énggumah i Jesuse beroy de kuyugén dob ingéde Betsaida. Atin wén i de étéw nuwit ro mangéy dob Beeney ségétéwe langafén lagéy, brab nongot roy gamaké no inok adi-adi. 23Atin i Jesuse, narakén i ni langafén brab ménsut ro kloh dob no ingéd. Tidéw béno, dénuraa noy de moto no brab ténégé noy langaféne ni. Tidéw béno, ménénginsa i Jesuse mano, “Aw wén i gito mo?”

24Atin iling-iling i lagéye ni brab séménumbul mano, “Hoo, gégitowu do étéw éndob maak do kayéw magéw.”

25Tidéw béno, i Jesuse ténégé no man féruman i de moto no. Sonom béno, téménéngténg i ni lagéye brab énggégitonén fiyo non ménadi-adinén i de moto no. 26Atin i Jesuse sénuguén mule brab bénréhén mano, “Kago mawét dob nan ingéd.”

I kéunur Pedrowe

27Tidéw béno, méntaus i Jesuse brab de kuyugén mangéy dob de ingéd gédét dob ingéde Sisarea Filipo. Brab amun diyo ro séna dob de lowoh aguwon, fénénginsaa Jesuse bero mano, “Ati kébéréh i de étéw ké ati Begéne?”

28Séménumbul ro maro, “Wén i de émbéréh maro, Juan Bautista go kun. I de dumo maro, Elias go kun. Brab i de dumo maro, Beem kun i énggétahe sénarigoy Tuluse muret.”

29Tidéw béno, ménénginsa i Jesuse man mano, “Dob begome, ati kébéréh gome fantag bé Begéne?”

I Pedrowe séménumbul mano, “Beemey Kristowe sénugu i Tuluse inok méguléw go dob de étéw.”

30Tidéw béno, bénréh Jesuse bero mano, “Kagom béréhén i ni fantag bé Begéne dob de ségiyo.”

I kéuret Jesuse fantag bé kéléhu ne

31Tidéw béno, i Jesuse féngganayén i kétoro ne bero fantag bé mérigowe dob Beene. Ménbéréh mano, “I Nga i Kéilawane, sani Begéne, médooy rasayé kuwe. Brab i de odoro tom do Judio brab de odoroy de fadi brab de témoro bé kitabe ikaa ro Begén. Atin féléhué ro Begén. Endob dob gétéléwo nuwe gétérésangan tébuleu.” 32Ménkéntay i kébéréh ne bé ni dob berowe. Mélaw i Pedrowe nuwitén i Jesuse inok ruwo ro saén, atin génléén. 33Endob séménling i Jesuse brab ténéngténgén i de kuyugén. Atin génléén i Pedrowe mano, “Férayu go dob Begéne, non maak Satanas go. Non énda mégitung go loo bé Tuluse, éndob mégitung go loo bé kéilawane.”

34Tidéw béno, ténawag Jesusey de ménlimud do étéw brab de kuyugén inok mangéy ro dob Beene. Atin ménbéréh dob berowe mano, “I étéwe méuyot furay Begén, kailangan diguré noy kaane kétayan inok odoro noy kétayay Tuluse. Tidéw béno, kailanga no gédayday bé de kérégénon ségiléw bé Begéne, fiyon fo ké féléhuén dob kruse. 35Non i étéwe méuyot émféraru bé umul ne, méléhu. Endob i méléhue bé kéfuray ne Begén brab sabaf bé Fiyowe Uret, gédoté noy umule magufusa. 36Ufama, fiyon fo ké i ségétéwe étéw gédoté noy kéluhanay éntingayéne dob duniyae ni, énda i atagén buluk méléhu atin mangéy dob emfernowe. 37Enda i tamuk fakay fégéluluk i étéwe inok gédoté no saén i umule magufusa. 38Mélaw buluk wén i mémala muret fantag bé kéunur ne Begén brab de kétoro gu dob duniyae ni méféno bé de énda méngintulus béleewe ni, i Begéne, sani Nga i Kéilawane, malané ku so buluk séfuleu moso begey i de télakiy Tuluse. Bé béno, réméndawu loo bé Abay guwe Tulus.”