Search form

Markos 8:1

Fénwaléy Jesuse médooy klohe amaén

1Enda mérugayén tidéw béno, ménlimud man i de médoo étéw. Amun méntéy i de amaé ro, ténawag Jesusey de kuyugén mangéy dob Beene, brab ménbéréh dob berowe mano,