Search form

Markos 8:17

17Endob i Jesuse énggétiga noy kéfégitung ruwe. Mélaw ménbéréh mano, “Sedek ségéno-géno gom fantag bé kékulang i fa tome? Aw énda séna gésobuto kom de? Maak do léngléngén gom.