Search form

Markos 8:37

37Enda i tamuk fakay fégéluluk i étéwe inok gédoté no saén i umule magufusa.