Search form

Markos 8:38

38Mélaw buluk wén i mémala muret fantag bé kéunur ne Begén brab de kétoro gu dob duniyae ni méféno bé de énda méngintulus béleewe ni, i Begéne, sani Nga i Kéilawane, malané ku so buluk séfuleu moso begey i de télakiy Tuluse. Bé béno, réméndawu loo bé Abay guwe Tulus.”