Search form

Markos 8:6

6Tidéw béno, sénuguén i de ménlimud ni do étéw bé mésar ro dob fantade. Atin éndotén i fitéwe timan fan brab ménfésalamat dob Tuluse. Tidéw béno, sénbaad-baadén, brab nirayén dob de kuyugén inok saaré ro dob de étéw. Atin rénigo roy ni.