Search form

Markos 9

1Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Béréhé ku begom i toowe, wén i do dumo begom énda méléhu ro taman énda gito roy kéféguléw i Tuluse bé de étéwén, gégumah darabayay barakat ne.”

Enggiton i kéréndaw Jesuse

2Amun ménifus i néme gétérésangan, nuwit Jesusey Pedrowe brab Santiagowe brab Juane, atin ménangéy ro dob uruk i gérotore tuduk, énda i ségiyo étéw diyo. Atin i lala ruwe téméngténg bé Jesuse, i falas ne ménfégalin. 3Brab i kégal ne ménwaléy fute réméndaw. Enda nay étéw dob duniyae ni gétumaka noy kégale inok fute loo bé ni. 4Sonom béno, méntéfégitoy Eliase brab Moisese brab ménsébéréh ro bé Jesuse. 5Atin i Pedrowe ménbéréh dob Jesuse mano, “Maistéro, toow fo fiyo non dob ni tom. Rémigo gey téléw timan dung-dung. Sébaan i kaame de, sébaan i ka Moisese de, brab sébaan i ka Eliase de.” 6Enda gétiga Pedrowey fiyowe béréhé no non toow ro fo ménggilak.

7Tidéw béno, wén i rawéne ténggalungo no bero. Atin wén i ménbéréh tidéw dob rawéne ni mano, “Been i niy toowe fo kénimuo ku Nga gu. Fégélingo gom.” 8Sonom béno, méniling-iling i de kuyugén éndob énda i énggito ro saliyu saén bé Jesuse.

9Amun léménudug ro tidéw dob tuduko no, i Jesuse fénégétén i kébéréh ne dob berowe mano, “Kagom génoén dob ségiyowey ni énggito gom taman i Nga i Kéilawane, sani Begéne tébule.”

10Atin nodoro roy sugu Jesuse ni éndob séfénginsa ro sébero-bero saén maro, “Ati keey i atag i kébéréh ne mano, ‘Tébuleu?’ ” 11Atin fénénginsa ro dob Jesuse maro, “Sedek i de témoro bé kitabe émbéréh ro bé kailangan géétah na gégumah i Eliase, atin tidéw béno gégumah i Kristowe kun?”

12Atin séménumbul i Jesuse mano, “Toow, géétah gégumah i Eliase inok tafayé noy kéluhanane. Endob sedek ménsulat i kébéréh i Tuluse bé i Nga i Kéilawane mérasay médoo brab ikaay de étéw? 13Endob béréhé ku begom, i Eliase énggégumahén, éndob i de étéw fénrasay ro loo bé kétaya ruwe. Been soy ménbéréhe dob Ménsulate Kébéréh i Tuluse mérigo dob beene.”

Dénédél Jesusey saitane

14Atin amun énggumaha ro Jesusey de ségiyo kuyugén, énggito roy dakéle ménlimud do étéw diyo so. Atin wén i de témoro bé kitab i de Judio séédél bé de kuyugén. 15I kéluhanay de étéw do ménlimud, amun énggito roy Jesuse, toow fo ménggaif ro, atin ménségéta ro mangéy dob Beene atin sénggifa ro. 16Atin fénénginsaa Jesusey de kuyugén mano, “Ati no funa kom séédél bé do étéw diyo?”

17Atin wén i ségétéwe lagéy dob de étéw ni ménlimud séménumbul mano, “Maistéro, nuwit guy nga guwe lagéy mangéy dob Beeme, non rénahukoy saitane funa no mow. 18Atin wén i no férasayéy saitane, atin tuwaré no dob fantade. Atin rémbéw i ba ne, brab kémigét i de kifé no, brab waléy de témingkog. Nongot gu bé de kuyugém bé féféraréyé roy saitane, éndob énda gagané ro de.”

19Atin ménbéréh i Jesuse dob berowe mano, “Enda sémarig gom bé Tuluse. Lugoténun sétafik begom. Enda gétiga ku ké ati nay kérugay i kétingkél guwe sétafik begom. Uwit gom diniy ngaa nan.” 20Mélaw nuwit roy ngae dob Beene.

Atin i saitane ni amun énggito noy Jesuse, ténuwarén i ngae ni dob fantade brab ménkériring, rémbéw i ba ne so. 21Atin fénénginsaa Jesusey abay ne mano, “Ménfiroyén i kégédam ne bé ni?”

Atin séménumbul mano, “Tidéw na fo kékélohén. 22Brab médoonén gule féléhuéy saitane damén méibér dob aféye brab dob wayége. Mélaw amuk wén i fiyo gérigono mo, fégédawan gey brab tabangén gey.”

23Atin séménumbul i Jesuse mano, “Sedek fénginsaa mo Begén ké wén i fiyo gérigono ku? Fakay i kéluhanane dob étéwe munur dob Tuluse.”

24Sonom béno, ménbéréh métanug i boh i ngae ni mano, “Munuru, éndob kulang i kéunur guwe. Féégétém i kéunur guwe.”

25Tidéw béno, énggito Jesusey médoowe do étéw ségéta fégédét dob berowe. Mélaw sénuguén i saitane mano, “I beeme saitan émfémow brab émfébokong bé étéwe. Sugué ku beem, sut go tidéw dob ni nga, brab kagonén séfuleon de!”

26Sonom béno, i saitane ni ménkes, brab gétimal i kéfékikil ne de. Tidéw béno, ménsut i saitane atin i ngae ni maak ménléhuén non éndaén lékutohén. Mélaw médooy de étéw ménbéréh ro maro, “Ménléhuén.” 27Endob i Jesuse génamakén i kémér ne brab féntekén, atin téménindég i ngae ni.

28Tidéw béno, i Jesuse brab de kuyugén ménule ro. Atin amun ménahur ro dob lawie, brab énda i ségiyo étéw diyo, ménénginsa i de kuyugén dob Jesuse maro, “Sedek énda gagané key i émféféraréye bé no saitan?”

29Séménumbul i Jesuse mano, “I ni klase saitan, énda médédélén bé fiyon udenén fégédédél de, saliyu saén bé kédasale.”

I kéuret Jesuse fantag bé kéléhu ne

30Tidéw béno, ménagéw ro man tidéw diyo atin téménara ro dob ingéde Galilea. Atin ménika i Jesuse ké gétigay de étéw i gono nuwe. 31Non ténoroén i de kuyugén mano, “I Nga i Kéilawane, sani Begéne, fékéfo dob de étéw moso sani de sébanil Begén. Atin féléhué ro Begén. Endob amuk méifus i téléwe gétérésangan, tébuleu.”

32Endob bé béno gai, i de kuyugén énda énggésobuto roy béréhé Jesuse. Atin mégilak ro de ménginsa ké ati atag ne.

33Atin méntaus ro taman énggumah ro dob ingéde Kafernaum. Atin amun énggérahur ro dob lawie diyo, i Jesuse ménénginsa dob de kuyugén mano, “Ati funa kome séédél dob de lowoh aguwon?”

34Endob mémala ro sémumbul non amun diyo ro séna lowoh aguwon, ménséédél ro ké ati isuwe bero toow fo gérotor. 35Tidéw béno, i Jesuse ménsar brab ténawagén i de folo bra ruwo gétéw do kuyugén mangéy dob Beene. Atin ménbéréh dob berowe mano, “Amuk wén i ségétéw témayan toow fo gérotor, ay niy fatute rigoné no. Fatut térifantad brab waléy ségétéw sugu-suguéy kéluhanay de dumo no.” 36Tidéw béno, éndot Jesusey ségétéwe nga brab féndiyoén dob adafa ruwe. Atin sénfifi Jesuse brab ménbéréh dob berowe mano, 37“Fiyon atiy étéwe témayakuf bé ngae loo bé ni sabaf bé kéunur ne Begén, tayakufé no so Begén. Brab atiy témayakufe Begén, tayakufé no soy Tuluse ménféuwit Begén.”

38Atin ménbéréh i Juane mano, “Maistéro, énggito gey i ségétéwe étéw démédél do saitan nusarén i dawét me. Endob génlé gey non békén dumo tom.”

39Bang Jesuse, “Kagom géléén de. Non amuk wén i rémigo mékégaif usaré noy dawét guwe, énda magadén émbéréh tete fantag bé Begéne. 40Non i békéne sébanil betom, dumo tom. 41Béréhé ku begom i toowe, buluk wén i témabang begom, fiyon iraya no saén begom ségétabu wayég inémén sabaf begomey de kuyug gu, tintu gédoté noy barase moso.

42“Endob amuk wén i émfésala bé ségétéwe loo bé ni nga munur dob Begéne, toow fo gétimal i kékukume de. Mélaw mas na fiyo dob beene ké ibérén dob dogote ikéton dakél batéw i reer ne. 43-44Mélaw amuk sébaan bé kémér mey émfésalae beem, kéléngém. Non mas na fiyo ké gédoté moy umule magufusa ségébala saén i kémér me, bé géangéy go dob uleono emferno ké ruwoy kémér me. Non diyo dob emfernowoy de sofot énda méléhu ro, brab i aféye énda méfandaén. 45Atin amuk i funa muwe mésala i sébaane bé sékéy me, kéléngém. 46Non mas na fiyo ké gédoté moy umule magufusa ségébala saén i sékéy me, bé géangéy go dob emfernowo, ruwoy de sékéyém. 47Atin amuk ségébala bé moto muwey funa muwe mésala, lésitém. Non mas fiyo ké géahur go dob kéféguléw i Tuluse ségébala saén i moto muwe, bé géangéy go dob emfernowo ruwoy de moto mo. 48Non diyo dob emfernowoy de sofot énda méléhu ro, brab i aféye énda méfandaén.

49“Atin i aféye fédiyoén moso dob kéluhanane ségiléw bé timuse fédiyoén dob amaéne.

50“I timuse fiyo, non émféfiyo bé amaéne. Endob buluk mékédan i kétasik ne, éndaén i nonomén brab éndaén géséfule i kétasik ne. Atin ségiléw so bé ni, i de rigoné kom fatut géiring bé timuse inok émféfiyo gom bé de étéw. Atin békén fatut sékérit gom.”