Search form

Markos 9:1

1Atin féntaus Jesusey kébéréh ne mano, “Béréhé ku begom i toowe, wén i do dumo begom énda méléhu ro taman énda gito roy kéféguléw i Tuluse bé de étéwén, gégumah darabayay barakat ne.”