Search form

Markos 9:17

17Atin wén i ségétéwe lagéy dob de étéw ni ménlimud séménumbul mano, “Maistéro, nuwit guy nga guwe lagéy mangéy dob Beeme, non rénahukoy saitane funa no mow.