Search form

Markos 9:22

22Brab médoonén gule féléhuéy saitane damén méibér dob aféye brab dob wayége. Mélaw amuk wén i fiyo gérigono mo, fégédawan gey brab tabangén gey.”