Search form

Markos 9:25

25Tidéw béno, énggito Jesusey médoowe do étéw ségéta fégédét dob berowe. Mélaw sénuguén i saitane mano, “I beeme saitan émfémow brab émfébokong bé étéwe. Sugué ku beem, sut go tidéw dob ni nga, brab kagonén séfuleon de!”