Search form

Markos 9:31

31Non ténoroén i de kuyugén mano, “I Nga i Kéilawane, sani Begéne, fékéfo dob de étéw moso sani de sébanil Begén. Atin féléhué ro Begén. Endob amuk méifus i téléwe gétérésangan, tébuleu.”