Search form

Markos 9:33

33Atin méntaus ro taman énggumah ro dob ingéde Kafernaum. Atin amun énggérahur ro dob lawie diyo, i Jesuse ménénginsa dob de kuyugén mano, “Ati funa kome séédél dob de lowoh aguwon?”