Search form

Markos 9:41

41Béréhé ku begom i toowe, buluk wén i témabang begom, fiyon iraya no saén begom ségétabu wayég inémén sabaf begomey de kuyug gu, tintu gédoté noy barase moso.