Search form

Markos 9:5

5Atin i Pedrowe ménbéréh dob Jesuse mano, “Maistéro, toow fo fiyo non dob ni tom. Rémigo gey téléw timan dung-dung. Sébaan i kaame de, sébaan i ka Moisese de, brab sébaan i ka Eliase de.”