Search form

Markos 9:7

7Tidéw béno, wén i rawéne ténggalungo no bero. Atin wén i ménbéréh tidéw dob rawéne ni mano, “Been i niy toowe fo kénimuo ku Nga gu. Fégélingo gom.”