Search form

Mateo 1:11

11Atin i Josiasey boh Jekoniase brab de dumo no sétiman boh. Kéluhana ro mén-uwit mangéy dob mérayue ingéd féndawét Babilonia amun ténabanan i karowe ingéd bé girawe.