Search form

Mateo 10:26

26“Mélaw kagom mégilak bé étéwe. I kéluhanay rigonéy de étéw do méntéléb, mébukeh so moso. Brab i kéluhanay de méntéléb, mébukeh so moso. Brab i kéluhanay de ménbunéy, giton so moso.