Search form

Mateo 10:27

27Atin i béréhé kuwe ni dob begome saén, fatut béréh gom so dob de médoo do étéw. Atin i ségurawé kuwe dob begome, fatut toro gom dob de médoo do étéw.