Search form

Mateo 10:34

34“Atin kagom fégitungén de ké ménangéyu dini inok kédané kuy késétibohe dob duniyae ni. Békén. Yamula ménangéyu dini inok sétiboh i de étéw. Non i de étéw munur Begén brab de étéw énda munur Begén waléy ro sébanil.