Search form

Mateo 10:38

38Atin fiyon atiy étéwe énda furayén Begén bé kéfédayday ne bé de mérégén fiyon fo ké féléhuén dob kruse, énda médaitén waléy kuyug gu.