Search form

Mateo 10:41

41Atin i étéwe témayakuf bé sénarigoy Tuluse sabaf sénugu i Tuluse, gédoté noy barase ségiléw bé nan sarigon. Atin i étéwe témayakuf bé métintuwe étéw sabaf bé kétintuy adat ne, gédoté noy barase ségiléw bé nan métintu étéw.