Search form

Mateo 10:42

42Atin béréhé ku begom i toowe, i étéwe miray fiyon ségétabu saén mélégénéy wayég dob ségétéwe gérifantad kuyug gu sabaf bé been i kuyug gu, tintu gédoté noy barase.”